แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเริ่มเรียนกระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด 2 ตอน 801

ประกาศเริ่มเรียนกระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด 2 ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเริ่มเรียนกระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด 2 ตอน 801

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งเริ่มเรียนกระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด 2 ตอน 801 วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง SB1122

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ