แสดงรายละเอียดข่าวโครงการอบรมการให้คำปรึกษาทางกฎหมายและอบรมการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2555

โครงการอบรมการให้คำปรึกษาทางกฎหมายและอบรมการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการอบรมการให้คำปรึกษาทางกฎหมายและอบรมการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2555

โครงการอบรมการให้คำปรึกษาทางกฎหมายและอบรมการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2555

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย หรือ คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปลูกฝังจริยธรรมและหน้าที่ของผู้ประกอบอาชีพทางกฎหมายในการให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่มีความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทน หน้าที่ในการสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้แก่นักศึกษาและเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนตามภารกิจพื้นฐานของสถาบันการศึกษา การดำเนินการหลักของศูนย์ คือ การให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับคำปรึกษาและให้บริการด้านการสอนกฎหมายแก่ชุมชนทุกระดับฐานะ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา Clinical Legal Education และนักศึกษาอาสาสมัครคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-4 เป็นผู้ให้บริการทั้งในส่วนของการให้คำปรึกษาทางกฎหมายและในส่วนของการสอนกฎหมายแก่ชุมชน ดังนั้น ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย จึงได้จัดทำโครงการอบรมให้คำปรึกษาขึ้นเพื่อเป็นการฝึกอบรมให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา Clinical Legal Education และนักศึกษาอาสาสมัครของศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายมีความรู้ความสามารถที่จะนำไปใช้ในการให้บริการทางกฎหมายแก่ประชาชนและชุมชน รวมไปถึงการฝึกฝนการทำงานในศูนย์ให้คำปรึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา Clinical Legal Education และนักศึกษาอาสาสมัครรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รวมไปถึงการปลูกฝังจิตสำนึกและการทำงานเพื่อสังคมส่วนรวมให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา Clinical Legal Education และนักศึกษาอาสาสมัครต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ