แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177403 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย ตอน 001,002

ประกาศงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177403 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย ตอน 001,002 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177403 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย ตอน 001,002

คณะนิติศาสตร์ขอแจ้ง งดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177403 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย ตอน 001,002 ในวันที่ 19,22 มิถุนายน 2555 เวลา 16.30-18.00 น.ห้องSB4209

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ