แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2554

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2554

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อ เข้ารับเกียรติบัติรางวัลรียนดีในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมชั้นใหญ่ 2 สำนักบริการเทคโลโนยีสารสนเทศ(ITSC) โดยให้นักศึกษารายงานตัวเข้าร่วมพิธีตั้งแต่เวลา 09.30 - 10.15 น. หากนักศึกษาไม่มารายงานตัวตามกำหนดการ ทางคณะฯจะถือว่านักศึกษาประสงค์ไม่เข้าร่วมพิธี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ