สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง "การแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิของชุมชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๗ วรรคสอง"

ข่าววิจัย

สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง

สกว.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง "การแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อคุ้มครองสิิทธิของชุมชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค 2" ท่านสนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ http://pr.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1078:---q--q&catid=57:2010-09-16-03-39-38&Itemid=85
โดยสามารถส่งรายละเอียดไปยัง สกว.ได้ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2555