แสดงรายละเอียดข่าวสกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง "การแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิของชุมชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๗ วรรคสอง"

สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง "การแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิของชุมชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๗ วรรคสอง" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง

สกว.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง "การแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อคุ้มครองสิิทธิของชุมชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค 2" ท่านสนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ http://pr.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1078:---q--q&catid=57:2010-09-16-03-39-38&Itemid=85
โดยสามารถส่งรายละเอียดไปยัง สกว.ได้ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ