แสดงรายละเอียดข่าวโครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Program ประจำปี 2556 ณ ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป(หมดเขต 10 สิงหาคม 2555)

โครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Program ประจำปี 2556 ณ ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป(หมดเขต 10 สิงหาคม 2555) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Program ประจำปี 2556 ณ ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป(หมดเขต 10 สิงหาคม 2555)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจ้งว่า ได้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Program ประจำปี 2556 ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทราบ เพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถสอบถามข้อมูล หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม และรับใบสมัคร ได้ที่ www.inter.mua.go.th และส่งใบสมัครให้ สกอ. ภายในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 เพื่อดำเนินการต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/infodetail.php?info_id=131&infomain_id=1

ผู้ที่สนใจทราบ โปรดจัดทำใบสมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งให้งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ภายใน 10 สิงหาคม 2555 เพื่อดำเนินการต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ