แสดงรายละเอียดข่าวHarvard-Yenching Institute (HYI) 2013-14

Harvard-Yenching Institute (HYI) 2013-14 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Harvard-Yenching Institute (HYI) 2013-14

Harvard-Yenching Institute เป็นสถาบันที่มีการจัดสรรทุนเป็นประจำทุกปี โดยมีทุน 3 ประเภท คือ
1. Visiting Scholars Program (Deadline : 30 กันยายน 2555)
2. Visiting Fellows Program (Deadline : 30 กันยายน 2555)
3. Joint HYI-NUS Doctoral Scholarship (Deadline : 1 พฤศจิกายน 2555)

ทุนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Nominated scholars should be working in the humanities and social sciences with an emphasis on culture)

โดย Harvard-Yenching Institute ให้โควต้ามหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนได้ จำนวน 6 ราย

คณาจารย์ที่สนใจโปรดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบที่ครบถ้วนตามที่แหล่งทุนระบุ มายังงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 และ 25 กันยายน 2555 ตามลำดับ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(การสมัครรับทุนฯ ต้องเสนอผ่านมหาวิทยาลัย HYI can only accept applications submitted by the applicant’s international or foreign affairs office.)

อ่ายรายละเีอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์ประกอบข่าว หรือ ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/infodetail.php?info_id=133&infomain_id=4

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ