แสดงรายละเอียดข่าวประกาศกระบวนวิชา 178751 INT BUSINESS TRANSACT LAW เรียนตามปกติ

ประกาศกระบวนวิชา 178751 INT BUSINESS TRANSACT LAW เรียนตามปกติ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศกระบวนวิชา  178751	INT BUSINESS TRANSACT LAW เรียนตามปกติ

ประกาศกระบวนวิชา 178751  INT BUSINESS TRANSACT LAW อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์ เวลา 09.00 - 12 .00 น. ห้อง SB 3203 เรียนตามปกติ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ