แสดงรายละเอียดข่าวกระบวนวิชา 177409 CLINICAL LEGAL EDUCATION ตอน 001 และ 801 ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวติดต่อที่ห้องคลินิกกฎหมาย

กระบวนวิชา 177409 CLINICAL LEGAL EDUCATION ตอน 001 และ 801 ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวติดต่อที่ห้องคลินิกกฎหมาย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กระบวนวิชา 177409 CLINICAL LEGAL EDUCATION ตอน 001 และ 801 ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวติดต่อที่ห้องคลินิกกฎหมาย

นักศึกษาที่มีชื่อดังต่อไปนี้ ให้มารายงานตัวที่ห้องคลินิกกฎหมาย
ภายในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 - 12.00 น.
หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ขอให้ถอนกระบวนวิชาดังกล่าวออก
เนื่องจากไม่สามารถทำการประเมิณผลการเรียนในกระบวนวิชาดังกล่าวได้ค่ะ

512010014 นายชาติชาย สกุลบุญกว้าง
502012084  นายสุทธิพงศ์  ยศโต
512012022  นายชนมติ  มะโนจิต
512012042  นางสาวธนภรณ์  สกุลศักษาดี
512012063  นายปาลิต  ใจบุญ
512012103  นางสาวศรัณยา  ติ๊บเมืองมา
522012017  นายกฤษณพันธ์  ธรรมสุหิรัญ
522012019  นางสาวกันติชา   บุญชัย
522012046  นายเจตนา  จตุราภิรมย์
522012232  นายศิรวิชญ์  พรมจักร์แก้ว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ