แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177361 ตอน001 และ177467 ตอน 001

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177361 ตอน001 และ177467 ตอน 001 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177361 ตอน001 และ177467 ตอน 001

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีอาญา ตอน 001 เวลา 09.30-11.00 น. และ กระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ตอน 001 เวลา 14.30-16.00 น. อาจารย์วาทิศ โสตถิพันธุ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2555 นักศึิกษาที่สนใจเพิ่มถอนกระบวนวิชาดังกล่าว สามารถดูเค้าโครง และ เนื้อหากระบวนวิชาได้ที่ http://cmuonline.cmu.ac.th/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ