แสดงรายละเอียดข่าวประกาศทำลายเอกสาร คณะนิติศาสตร์

ประกาศทำลายเอกสาร คณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศทำลายเอกสาร คณะนิติศาสตร์

ด้วยงานบริหารงานทั่วไป คณะนิติศาสตร์ จะได้จัดให้มีการทำลายเอกสารต่างๆ ในันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกันและเอกสารที่ต้องทำลายต้องมีอายุการทำลายดังนี้
1. เรื่องเวียนทั่วไป อายุการทำลาย 1 ปี
2. เรื่องเกี่ยวการเงิน อายุการทำลาย 10 ปี
3. เรื่องเกี่ยวกับข้อสอบต่างๆ อายุการทำลาย 5 ปี

หมายเหตุ: คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ท่านใดต้่องการทำงานเอกสาร โปรดแจ้งที่งานบริหารทั่วไป เพื่อจักดำเนินการทำลายต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ