แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177467 ตอน 801

ประกาศงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177467 ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177467 ตอน 801

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ตอน 801 อาจารย์วาทิศ โสตถิพันธุ์ ในวันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2555 เวลา16.30-19.30 น. ห้องSB4208 ให้นักศึกษาที่ลงกระบวนวิชาดังกล่าวดู Course Syllabus ได้ที่ http://cmuonline.cmu.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ