แสดงรายละเอียดข่าวกระบวนวิชา 177403 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย ตอน 001,002 เริ่มเรียน วันที่ 12,15 มิถุนายน 2555

กระบวนวิชา 177403 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย ตอน 001,002 เริ่มเรียน วันที่ 12,15 มิถุนายน 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กระบวนวิชา 177403 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย ตอน 001,002 เริ่มเรียน วันที่ 12,15 มิถุนายน 2555

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งเริ่มสอนกระบวนวิชา 177403 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย ตอน 001,002 ในวันที่ 12,15 มิถุนายน 2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ