แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ (ให้ทุนสนับสนุนบางส่วน)

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ (ให้ทุนสนับสนุนบางส่วน) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ (ให้ทุนสนับสนุนบางส่วน)

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ (Scholarship for developing English Skill (Conversation): Matching Fund)


คุณสมบัติของผู้สมัคร
-  เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-  ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ : ภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย(English Skill Training for Lawyer Programme) และ โครงการภาษาอังกฤษสำหรับสมาชิกโครงการศึกษากฎหมายยุโรปและอาเซียน (Unit for EU-ASEAN Law Studies: EALS)
-  มีความขยัน อดทน มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง
-  มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

ขั้นตอนการรับสมัคร
-  ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
-  นักศึกษาที่สนใจส่งใบสมัครขอรับทุน ณ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
-  ทำการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา ณ สถาบันภาษา
-  สถาบันภาษาจัดส่งรายชื่อและคะแนนมาให้คณะเพื่อพิจารณา
-  คณะฯ ยืนยันการรับทุนสนับสนุน

นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ