แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 55

ประกาศสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 55 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 55

นักศึกษาปริญญาตรีรหัสนักศึกษา 55 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 /2555 ให้นักศึกษาตรวจสอบเวลาเรียน ของแต่ละกระบวนวิชาไม่ให้ซ้ำกัน เนื่องจากว่าในระบบของสำนักทะเบียนฯไม่สามารถที่จะตรวจสอบให้นักศึกษาได้ทั้งหมด

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ