แสดงรายละเอียดข่าวประกาศการลงทะเบียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2555

ประกาศการลงทะเบียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศการลงทะเบียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2555

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถลงทะเบียนกระบวนวิชาที่นอกเหนือจากตารางเรียนสำเร็จรูป(Package)อีก 3 กระบวนวิชา ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1-10 มิุถุนายน 2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ