แสดงรายละเอียดข่าวขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-อาเซียน ประจำปี 2555 (หมดเขต 9 กรกฎาคม 2555)

ขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-อาเซียน ประจำปี 2555 (หมดเขต 9 กรกฎาคม 2555) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-อาเซียน ประจำปี 2555 (หมดเขต 9 กรกฎาคม 2555)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไทย (สกอ.) ขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนพัฒนานักศึกษาไทยให้พร้อมกับการแข่งขันในตลาดแรงงานในภูมิภาคและส่งเสริมการถ่ายโอนหน่วยกิต กลับมายังสถาบันอุดมศึกษาไทย รวมทั้งใช้การศึกษานำไปสู่การกระชับสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียน

นักศึกษาที่สนใจสามารถจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งให้
งานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2555
โทร. 0 5394 3663
โทรสาร 0 5394 2670
e-mail: irdcmu@cmu.ac.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ