แสดงรายละเอียดข่าวทุนการศึกษาระยะสั้นภายใต้โครงการ UMAP Super Short-term Student Exchange Program

ทุนการศึกษาระยะสั้นภายใต้โครงการ UMAP Super Short-term Student Exchange Program - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษาระยะสั้นภายใต้โครงการ UMAP Super Short-term Student Exchange Program

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งว่า สำนักงานเลขาธิการ UMAP (UMAP IS) ได้เชิญชวนให้นักศึกษาสมัครเข้าร่วมเรียนในหลักสูตรระยะสั้นภายใต้โครงการ UMAP Super Short-term Student Exchange Program จำนวน 10 หลักสูตร จาก 7 ประเทศ โดยสถาบันอุดมศึกษาเจ้าของหลักสูตรจะสนับสนุนให้นักศึกษาเดินทางเข้ามาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยของตนเอง จำนวน 10 ทุนต่อมหาวิทยาลัย UMAP IS จึงขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาสมัครเข้าร่วมเรียนในหลักสูตรระยะสั้น โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ จะได้รับทุนสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 800 US$ นักศึกษาที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.umap.org ภายใต้ Program C หรือ ไฟล์ประกอบข่าว

นักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อ
งานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กองวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. 0 5394 3663
โทรสาร 0 5394 2670
e-mail: irdcmu@cmu.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ