แสดงรายละเอียดข่าวการพ่นหมอกควันกำจัดยุงบริเวณมหาวิทยาลัย ฝั่งเชิงดอย ประจำปี 2555

การพ่นหมอกควันกำจัดยุงบริเวณมหาวิทยาลัย ฝั่งเชิงดอย ประจำปี 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การพ่นหมอกควันกำจัดยุงบริเวณมหาวิทยาลัย ฝั่งเชิงดอย ประจำปี 2555

ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมือเทศบาลนครเชียงใหม่ มาดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุง ในบริเวณมหาวิทยาลัย ฝั่งเชิงดอย ประจำปี 2555 ในวันเสาร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน เดือนละ 1 ครั้ง รวมจำนวน 4 ครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2555 รายละเอียดดังไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ