แสดงรายละเอียดข่าวคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.itsc.cmu.ac.th/itsc2011/supportdownload2011.php

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ