แสดงรายละเอียดข่าวแนวทางในการเขียนบทความให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ

แนวทางในการเขียนบทความให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนวทางในการเขียนบทความให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ

แนวทางการเขียนบทความให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ การถอดความรู้จากผู้ปฏิบัติ (Knowledge Capture) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศึกษารายละเอียดได้จากไฟล์ประกอบค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ