แนวทางในการเขียนบทความให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ

ข่าววิจัย

แนวทางในการเขียนบทความให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ

แนวทางการเขียนบทความให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ การถอดความรู้จากผู้ปฏิบัติ (Knowledge Capture) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศึกษารายละเอียดได้จากไฟล์ประกอบค่ะ