แสดงรายละเอียดข่าวNational Chung Hsing University Summer Program 2012

National Chung Hsing University Summer Program 2012 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

National Chung Hsing University Summer Program 2012

ด้วย National Chung Hsing University (NCHU) ประเทศไต้หวัน แจ้งให้มหาวิทยาัลัยพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ National
2012 Chinese Language and Culture in Taiwan จำนวน 2 คน

ทั้งนี้ NCHU จะรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายการทัศนศึกษานอกสถานที่ แต่นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่ายานพาหนะเครื่องบินไป-กลับ สิ่งอำนวยความสะดวกที่หอพัก (ค่าน้ำ ค่าไฟ) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

นักศึกษาที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.oia.nchu.edu.tw/english/04_foreign/01_foreign.php?MID=4 และสามารถยื่นเอกสารได้ที่ พี่กุ้ง สำนักงานชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 เพื่อคณะฯ จะดำเนินการส่งไปยังกองวิเทศต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ