แสดงรายละเอียดข่าวsia-Pacific International Model UN Bangkok 20-24 September 2012

sia-Pacific International Model UN Bangkok 20-24 September 2012 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

sia-Pacific International Model UN Bangkok 20-24 September 2012

Asia-Pacific International Model United Nations (APMUN)
รับสมัครนิสิตในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเข้าร่วมการประชุม
Asia-Pacific International Model United Nations (APMUN) Conference 2012, Bangkok, Thailand ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-12 เมษายน 2555 โดยสามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.asiapacificmun.org ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ