แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177483 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

แจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177483 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177483 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่อแจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177483 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตอนเรียนที่ 801 อาจารย์สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล เวลา 16.30 - 19.30 น. ในวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2555 SB 4203

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ