แสดงรายละเอียดข่าวประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 รอบที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 รอบที่ 2 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 รอบที่ 2

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดเปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (รอบที่ 2)
สมัครทาง Internet วันที่ 26 มีนาคม - 20 เมษายน 2555 (สาขาวิชาละ 350)
สมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 23 - 27 เมษายน 2555 (สาขาวิชาละ 250 บาท)
ระหว่างเวลา 08.30 - 15.30น. (ไม่พักเที่ยง)เปิดรับสมัครวันจันทร์ - ศุกร์ เว้น เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการอื่นๆ

รายละเอียดติดตามได้จากไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ