แสดงรายละเอียดข่าวต้อนรับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมของ สปป.ลาว

ต้อนรับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมของ สปป.ลาว - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมของ สปป.ลาว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดี พร้อมด้่วยอาจารย์ชัญณรงค์ เหลืองวิลัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ ผู้ช่วยคณบดี (ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์) ให้การต้อนรับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมจากประเทศาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเจ้าหน้าที่หลักสูตร Law Enforcement จากสำนักงานกิจการยุติธรรมประเทศไทย เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายเรื่อง "การเรียนการสอนด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ตามหลักความร่วมมือประชาคมอาเซียน" ณ ห้องเรียนปริญญาโท 102 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ