แสดงรายละเอียดข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 เรื่อง เครือข่ายความรู้เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน " Asean Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environment Stability " ระหว่างวันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ Kyunghee University, Seoul, สาธารณรัฐเกาหลี

สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมทางโทรศัพย์หมายเลข 053-776034,053-776000 ต่อ 1230,1231

รายละเอียดดังไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ