แสดงรายละเอียดข่าวขอความร่วมมือให้พนักงานมหาวิทยาลัยเลือกโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นสถานพยาบาลหลักในการประกันสังคม

ขอความร่วมมือให้พนักงานมหาวิทยาลัยเลือกโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นสถานพยาบาลหลักในการประกันสังคม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอความร่วมมือให้พนักงานมหาวิทยาลัยเลือกโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นสถานพยาบาลหลักในการประกันสังคม

เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพแก่ผู้ประกันตนซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ ขอความร่วมมือจากมหาวิทลัยเชียงใหม่ ดังนี้
1.พนักงานมหาวิทยาลัยที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ทุกราย ให้เลือกโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นสถานพยาบาลหลัก
2.กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยเลือกโรงพยาบาลอื่น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จะไม่รับย้ายไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
รายละเอียดดังไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ