แสดงรายละเอียดข่าวขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น พุทธศักราช 2555

ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น พุทธศักราช 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น พุทธศักราช 2555

ด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการยกย่อง เชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคม 2555 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆ ได้แก่ นักเขียน ศิลปินพื้นบ้าน พิธีกร นักจัดรายการวิทยุ ฯลฯ ที่เห็นสมควรเข้ารับการพิจารณาเป็นปูชนียบุคคคลด้านภาษาไทย ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกำหนด รายละเอียดดังไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ