แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ กระบวนวิชา 177313 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์

ประกาศ กระบวนวิชา 177313 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ กระบวนวิชา 177313 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์

ประกาศ กระบวนวิชา 177313 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อ.กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ เริ่มเรียนวันอังคารที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง SB 4203

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ