แสดงรายละเอียดข่าวประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แสดงพฤติกรรมอันบ่งบอกถึงการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นไปตามลักษณะคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาตามแนวทางการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ ดังไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ