แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตรจารย์เกียรติคุณเกษม วัฒนชัย ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2555และมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แทนผู้ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 7 ท่าน ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2555รายละเอียดดังไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ