แสดงรายละเอียดข่าวการเปิดให้บริการสระว่ายน้ำรุจิรวงศ์

การเปิดให้บริการสระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเปิดให้บริการสระว่ายน้ำรุจิรวงศ์

ตามที่งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงสระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ นั้น บัดนี้ การดำเนินการปรับปรุงสระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กองพัฒนานักศึกษา ขอแจ้งการเปิดให้บริการสระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ