แสดงรายละเอียดข่าวคณะมนุษยศาสตร์ เชิญฟังบรรยาย หัวข้อ "การวิจัยนโยบายสาธารณะในประเทศไทย"

คณะมนุษยศาสตร์ เชิญฟังบรรยาย หัวข้อ "การวิจัยนโยบายสาธารณะในประเทศไทย" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์ เชิญฟังบรรยาย หัวข้อ

คณะมนุษยศาสตร์ เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ "การวิจัยนโยบายสาธารณะในประเทศไทย" โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ผุ้อำนวยการวิจัยด้านเศรษฐกิจสารสนเทศ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในวันที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 13.15 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม HB7801

บุคลากรคณะนิติศาสตร์ท่านใดสนใจกรุณาแจ้งความประสงค์ได้ที่นางสาววราลักษณ์ นาคเสน ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2555 ก่อนเวลา 11.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ