แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Oita University for 2012-2013 (หมดเขต วันที่ 28 มีนาคม 2555)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Oita University for 2012-2013 (หมดเขต วันที่ 28 มีนาคม 2555) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Oita University for 2012-2013 (หมดเขต วันที่ 28 มีนาคม 2555)

ด้วย Oita University (OU) ประเทศญี่ปุ่น แจ้งให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา IPOU program และ NIHO program ณ OU ระยะเวลา 1 ปี หรือ 6 เดือน
กำหนดรับสมัครภายใน วันที่ 13 เมษายน 2555 และผู้สนใจสามารถ download ข้อมูลเพิ่มเติมและใบสมัครได้ตามไฟล์ที่แนบ

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านคณะต้นสังกัดมายังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คณะละ 1 ราย (กรณีต้องการเสนอชื่อมากกว่า 1 ราย ให้จัดลำดับ) พร้อมแนบใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ีพี่กุ้ง ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2555 เพื่อจัดส่งให้กองวิเทศสัมพันธ์เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 550 คะแนนขึ้นไป (79-80 for an internet based test) หรือ 6.0 IELTS
3. มีผลการเรียนและความประพฤติดีมาก
4. มีแผนการเรียนที่ชัดเจน
5. ต้องยืนขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภท Foreign Student Visa
ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ
•  1 หนึ่งปี   ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 – เดือนสิงหาคม 2556
•  6 หกเดือน  ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 – เดือนกุมภาพันธ์ 2556

เอกสารประกอบการรับสมัคร
1. ใบสมัครเขาร่วมโครงการฯ ผู้สมัครต้องกรอกเอกสารด้วยตนเอง
2. Letter of Recommendation – form 2
3. ผลการตรวจสุขภาพ - form 4
4. ใบสมัครสำหรับ CoE for status of Residence, 1,2 and 3
5. รูปถ่ายขนาด 4 x 3 ซม. จำนาน 3 ใบ
6. หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา
7. ใบรายงานผลการเรียน (Transcript)
8. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
9. ใบแสดงหลักฐานทางการเงิน (Bank Statement)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/infodetail.php?info_id=94&infomain_id=1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ