แสดงรายละเอียดข่าวทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ ๕๐ (หมดเขต 30 เม.ย. 55)

ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ ๕๐ (หมดเขต 30 เม.ย. 55) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ ๕๐ (หมดเขต 30 เม.ย. 55)

The International Association of Traffic and Safety Science (IATSS Forum) แห่งประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 50 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka
ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 57 วัน ระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2556 โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.อายุระหว่าง 25-35 ปี (จนถึงวันสมัคร)
2.มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี (ไม่จำกัดสาขา)
3.มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
4.มีความสนใจและมีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตรการฝึกอบรม

ส่งใบสมัครฯ มาที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส่วนต่างประเทศ)
47 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400

ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2278 8400 ต่อ 1821
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2298 646
ส่วนต่างประเทศ สำนักยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.environnet.in.th/iatssthai/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ