แสดงรายละเอียดข่าวนักศึกษากฎหมายใช้ข้อมูลอะไร

นักศึกษากฎหมายใช้ข้อมูลอะไร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษากฎหมายใช้ข้อมูลอะไร

นักศึกษากฎหมายใช้ข้อมูลอะไร?
ปัจจุบันแวดวงกฎหมายมีความตื่นตัวกันอย่างมากในการสร้างคลังฐานข้อมูลด้านกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในแวดวงวิชาการไทยคงคุ้นเคยกับฐานข้อมูลที่ชื่อ LEXIS-NEXISและ WESTLAW International ฐานข้อมูลนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไร
หาคำตอบได้จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีเว็บไซต์ http://library.cmu.ac.th หัวข้อ ข่าวสารสนเทศจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรืิอที่ http://library.cmu.ac.th/prcorner/node/507

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ