แสดงรายละเอียดข่าวสำนักหอสมุด จัดการบรรยายเรื่อง “ทำอย่างไรให้บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ”

สำนักหอสมุด จัดการบรรยายเรื่อง “ทำอย่างไรให้บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักหอสมุด จัดการบรรยายเรื่อง “ทำอย่างไรให้บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ”

สำนักหอสมุด จัดการบรรยายเรื่อง “ทำอย่างไรให้บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ” ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 เวลา 13.30-15.30น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายตามวันและเวลาดังกล่าวได้ สามารถสำรองที่นั่งภายในวันที่ 20 มีนาคม 2555 ที่ คุณศรัญยา ไชยวงค์ โทรศัพท์ 053-944553 หรือ e-mail : sarunya@lib.cmu.ac.th ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://library.cmu.ac.th/prcorner/node/539

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ