ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ข่าววิจัย

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ด้วยสำนักกิจการยุติธรรม มีความประสงค์จะจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีการคัดเลือกเพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยจำนวน 3 โครงการ ดังนี้
1.โครงการศึกษาทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและพาณิชย์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
2. โครงการศึกษาทบทวนกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และความร่วมมือในเรื่องทางอาญาของภูมิภาคอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. โครงการศึกษาทบทวนกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
หากท่านใดมีความประสงค์จะยื่นข้อเสนอเพื่อรับการคัดเลือก ขอได้โปรดติดต่อผู้ประสานงานโครงการที่ท่านสนใจ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2555 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้