แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ด้วยสำนักกิจการยุติธรรม มีความประสงค์จะจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีการคัดเลือกเพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยจำนวน 3 โครงการ ดังนี้
1.โครงการศึกษาทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและพาณิชย์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
2. โครงการศึกษาทบทวนกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และความร่วมมือในเรื่องทางอาญาของภูมิภาคอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. โครงการศึกษาทบทวนกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
หากท่านใดมีความประสงค์จะยื่นข้อเสนอเพื่อรับการคัดเลือก ขอได้โปรดติดต่อผู้ประสานงานโครงการที่ท่านสนใจ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2555 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ