แสดงรายละเอียดข่าวรายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกฯ

รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกฯ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกฯ

รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึก โปรดดำเนินการขอเข้ารับการอบรมหลังกำหนด ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่ขอรับการอบรมหลังกำหนด จะไม่สามารถกู้ยืมในปีการศึกษาหน้าได้ค่ะ รายละเอียดสามารถอ่านได้จากไฟล์ประกอบค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ