โครงการทุนวิจัยแกนนำ

ข่าววิจัย

โครงการทุนวิจัยแกนนำ

โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนงานวิจัยภายใต้ 4 สาขาเทคโนโลยีหลักของ สวทช. คือ เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายในวันที่ 30 เม.ย.55 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/ResearchChairGrant/