แสดงรายละเอียดข่าวต้อนรับ Professor Dr.Paul Torremans, School of Law, University of Nottingham, UK

ต้อนรับ Professor Dr.Paul Torremans, School of Law, University of Nottingham, UK - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับ Professor Dr.Paul Torremans, School of Law, University of Nottingham, UK

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดี และอาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ ผู้ช่วยคณบดี ให้การต้อนรับ Professor Dr.Paul Torremans, School of Law, University of Nottingham, UK เนื่องในโอกาสเข้าพบเพื่อแนะนำมหาวิทยาลัย และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ณห้องประชุมคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ