แสดงรายละเอียดข่าวการทำบัตรอนุญาตผ่านเข้า - ออกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555 - 2557

การทำบัตรอนุญาตผ่านเข้า - ออกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555 - 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การทำบัตรอนุญาตผ่านเข้า - ออกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555 - 2557

ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงให่ม ได้มีนโยบายด้านความปลอดภัยและการจราจรภายในบริเวณมหาวิทยาลัย โดยได้กำหนดให้บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จัดทำบัตรผ่านเข้า - ออกมหาวิทยาลัยต่อเนื่องจากบัตรอนุญาตเดิมที่จะสิ้นสุดอายุในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ดังนั้น เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยและการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจากทุกส่วนงานดำเนินการ ตั้งแต่บัดนี้เป็๋นต้นไป

รายละเอียดตามไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ