แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555" (Thailand Research Symposium 2012)

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555" (Thailand Research Symposium 2012) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ร่วมส่งผลงานนำเสนอในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555" (Thailand Research Symposium 2012) ในวันที่ 24-28 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมใน 4 ด้าน คือ
1. ด้านธรรมาภิบาล
2. ด้านการบริหารจัดการในภาวะพิบัติ
3. ด้านการเกษตร
4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำหรับการส่งผลงานสามารถส่งได้ 2 รูปแบบ คือ 1. ภาคบรรยาย (Oral Presentation) 2.ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2555
โดยส่งผลงานและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.researchexpo.nrct.go.th/main.php?filename=index_symposuim

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ