แสดงรายละเอียดข่าวสอนเพิ่มเติมวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ตอน 001 และ 801

สอนเพิ่มเติมวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ตอน 001 และ 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอนเพิ่มเติมวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ตอน 001 และ 801

สอนเพิ่มเติมวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ของ อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์

โดย มีรายละเอีดยของตอนเรียนดังนี้ คือ

ตอน 001 วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 9.30 - 12.00 น. ห้อง SB4208

ตอน 801 วันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 - 12.30 น. ห้อง SB1122

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ