แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177114 กฎหมายทรัพย์สิน ตอนเรียนที่ 001/002 ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

แจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177114 กฎหมายทรัพย์สิน ตอนเรียนที่ 001/002 ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177114 กฎหมายทรัพย์สิน ตอนเรียนที่ 001/002 ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่อแจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177114 กฎหมายทรัพย์สิน ตอนเรียนที่ 001/002 อาจารย์อัษฎายุทธ ผลภาค เวลา 11.00 - 12.30 น. ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 SB 1122

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ