แสดงรายละเอียดข่าวขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2554

ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2554

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพัฒนาระบบการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการเรียนการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในแต่ละกระบวนวิชา นั้น ทางมหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือให้นักศึกษาทุกท่านประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านทาง http://mis.cmu.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โดยท่านสามารถดูคู่มือการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ได้ที่ไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ