แสดงรายละเอียดข่าวการประชุมนานาชาติ Asia-Pacific International Model United Nations (APMUN) 20-24 ก.ย. 2555 ณ กรุงเทพฯ

การประชุมนานาชาติ Asia-Pacific International Model United Nations (APMUN) 20-24 ก.ย. 2555 ณ กรุงเทพฯ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมนานาชาติ Asia-Pacific International Model United Nations (APMUN) 20-24 ก.ย. 2555 ณ กรุงเทพฯ

ASEAN Center of Excellence on UN Millennium Development Goals (ARCMDG) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียจะจัดการประชุมนานาชาติ Asia-Pacific International Model United Nations (APMUN) ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2555 ณ กรุงเทพฯ เพื่อดึงดูดนักศึกษาจากทั่วโลกเข้าร่วมการประชุม โดยเฉพาะจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยุโรป และอเมริกาเข้าร่วมการประชุม / เจรจาตามรูปแบบของระบบงาน UN โดยเนื้อหาของการประชุมจะเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 600-1,000คน

การประชุม Model United Nations (MUN) เป็นการจำลองรูปแบบการประชุมของ UN มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้เห็นภาพระบบการทำงานของ UN และแสดงบทบาทเป็นนักการทูตประเทศต่างๆ หรือผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) เพื่อหารือ / เจรจาร่วมกันในประเด็นต่างๆ ระดับโลก

ผู้เข้าร่วมการประชุมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ร่วมทั้งค่าธรรมเนียบการสมัครคนละ 125 เหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 3,750 บาท) โดยกำหนดปิดรับสมัครวันที่ 20 มิถุนายน 2555

รายละเอียดตามเว็บไซต์ www.asiapacificmun.org

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ