แสดงรายละเอียดข่าวแต่งตั้งบุคคลให้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

แต่งตั้งบุคคลให้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แต่งตั้งบุคคลให้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2555 จึงได้แต่งตั้งบุคคลให้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

รายละเอียดดังไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ