แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177470 กฎพาณิชย์นาวี ตอนเรียนที่ 001 ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555

แจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177470 กฎพาณิชย์นาวี ตอนเรียนที่ 001 ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177470 กฎพาณิชย์นาวี ตอนเรียนที่ 001 ในวันจันทร์ที่  20 กุมภาพันธ์ 2555

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่อแจ้งงดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 177470 กฎพาณิชย์นาวี ตอนเรียนที่ 001 อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์ เวลา 13.00-14.30 น. ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 SB 4208

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ